De werkpostfiche is een wettelijk verplicht document bij uitzendarbeid

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de websites en documenten van de Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, Preventie en Interim, hierna afgekort PI. (www.p-i.be, www.ikbenjobstudent.be en www.werkpostfiche.be)

Door de eenvoudige raadpleging van deze websites en de erin te consulteren documenten, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

PI besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks al deze inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig of voldoende bijgewerkt is. Het gaat hier slechts om een algemene informatie.

De gebruiker is er zich van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan PI niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de documenten op de sites of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer PI verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, zal PI onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

PI spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. PI kan echter niet garanderen dat de websites volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen. Zodoende kan PI niet verantwoordelijk worden gesteld voor de werking, de tijdelijke beschikbaarheid of   on-beschikbaarheid van deze websites

In het geval dat er ‘links’ tot stand worden gebracht met andere (derden)sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is PI niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. PI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze sites, noch voor fouten in de inhoud van deze laatsten.

De beschikbare videofilmpjes en andere inhoud van multimedia die u op de websites ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de sites.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, video’s, geluiden  en documenten) behoren tot PI. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen al dan niet voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PI. U mag de informatie en documenten op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Klachten:

De gebruiker die de informatie en documenten op deze websites raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot de beschikbaar gestelde informatie.

Risico’s:

Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze sites raadpleegt ermee in alle risico’s die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen, met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Geschillenregeling:

Elk geschil met betrekking tot deze websites en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. De voorwaarden vermeld in deze clausule van niet-aansprakelijkheid dienen te worden beoordeeld volgens de Belgische wetgeving.