De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

De wettelijke basis voor de 'werkpostfiche voor uitzendarbeid' is te vinden in hoofdstuk II van 'Codex X.2-Uitzendarbeid'. Meer bepaald in Codex art. X.2.3 t.e.m. X.2.5. en Codex bijlage X.2-1.  Je vindt de letterlijke tekst uit de welzijnswetgeving hieronder. Puur en onversneden.

Art. X.2-3. - Werkpostfiche: luik A

§ 1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 17 van voormelde wet van 24 juli 1987, moet de gebruiker vóór de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan het uitzendbureau alle inlichtingen verstrekken betreffende de vereiste beroepskwalificatie en de specifieke kenmerken van de werkpost.

§ 2. Met het oog hierop stelt de gebruiker een werkpostfiche op, waarvan een model als bijlage X.2-1 is toegevoegd, voor elke uitzendkracht die tewerkgesteld wordt op een werkpost of functie waarvoor gezondheidstoezicht verplicht is. De werkpostfiches worden opgesteld in samenwerking met de bevoegde preventieadviseur van de interne dienst en de preventieadviseur-arbeidsarts. De gebruiker vermeldt op de werkpostfiche tenminste de volgende inlichtingen die gebaseerd zijn op de risicoanalyse, bedoeld in artikel I.2-6:

1° de unieke identificatie van de werkpostfiche evenals de datum waarop deze is ingevuld, zoals bedoeld in rubriek A van bijlage X.2-1;
2° zijn gegevens, zoals bedoeld in rubriek B van bijlage X.2-1;
3° de precieze beschrijving van de eigenschappen van de werkpost of de functie, zoals bedoeld in rubriek E van bijlage X.2-1;
4° de onmiddellijke toepassing van de maatregelen verbonden aan de moederschapsbescherming, zoals bedoeld in rubriek F van bijlage X.2-1;
5° de aanduiding van de verplichting van gezondheidstoezicht, zoals bedoeld in rubriek G van bijlage X.2-1;
6° wanneer het gezondheidstoezicht verplicht is, de aanduiding van de aard van de werkpost of activiteit, door in voorkomend geval de aard van het specifieke risico aan te duiden, waarvan de lijst zich bevindt in rubriek G van bijlage X.2-1
7° de aard van de werkkledij of PBM die moeten gedragen worden, waarvan de lijst zich bevindt in rubriek H van bijlage X.2-1;
8° in voorkomend geval, de aanduiding van de aard van de vereiste opleiding, bedoeld in rubriek I van bijlage X.2-1;

§ 3. De gebruiker vraagt het advies van het Comité over de werkpostfiche en bezorgt deze vervolgens aan het uitzendbureau.

Naar boven

Art. X.2-4. - Werkpostfiche: luik B

Het uitzendbureau vermeldt de volgende inlichtingen op de werkpostfiche:

1° zijn gegevens en de datum van de afgifte van een kopie aan de uitzendkracht, zoals bedoeld in rubriek C van bijlage X.2-1;
2° de gegevens van de uitzendkracht, zoals bedoeld in rubriek D van bijlage X.2-1.

Naar boven

Art. X.2-5. - Werkpostfiche: gegevensuitwisseling en bewaren

 § 1. De gegevensuitwisseling tussen de gebruiker en het uitzendbureau met betrekking tot de werkpostfiche voltrekt zich op de meest aangewezen manier. De vorm van de werkpostfiche, waarvan de minimale inhoud vastgelegd is in bijlage X.2-1, is vrij.

§ 2. Het uitzendbureau houdt, tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij een gebruiker, een naar behoren ingevuld exemplaar van de werkpostfiche bij en bezorgt hiervan een kopie aan de uitzendkracht.

Het uitzendbureau houdt de werkpostfiches ter beschikking van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de met het toezicht belaste ambtenaar, op de meest toegankelijke wijze.

De gebruiker houdt, tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht, de werkpostfiches ter beschikking van de persoon belast met het onthaal, bedoeld in artikel X.2-11, § 1, van de bevoegde preventieadviseur van de interne dienst en de preventieadviseur-arbeidsarts en van de met het toezicht belaste ambtenaar, op de meest toegankelijke wijze.

Naar boven

Bijlage X.2-1 - Model van werkpostfiche uitzendarbeid

Hier vind je Bijlage X.2-1 - "Model van werkpostfiche uitzendarbeid" bedoeld in artikel X.2-3.

Naar boven