De werkpostfiche is de vrucht van de risicoanalyse

Op vraag van de uitzendsector en de sociale partners ontwikkelde PI een Centrale Gegevensbank met daarin minimaal het resultaat van de gezondheidsonderzoeken voor elke uitzendkracht die onderworpen is geweest aan gezondheidstoezicht. 
De Centrale Gegevensbank kreeg de naam PI-M. ‘PI’ verwijst naar Preventie en Interim, de ‘M’ naar ‘medische geschiktheid’.

De Centrale Gegevensbank is te vinden op www.pi-m.be en is sinds januari 2016 open voor de uitzendsector. PI beheert PI-M. De Centrale Gegevensbank  PI-M respecteert de privacy van de uitzendkracht.

Werking Centrale Gegevensbank PI-M

Na elk gezondheidsonderzoek van een uitzendkracht geeft de betrokken medisch dienst (meestal de externe dienst PBW van het uitzendkantoor) het resultaat van het onderzoek in de Centrale Gegevensbank PI-M in. Het gaat om identificatiegegevens van de onderzochte uitzendkracht, de codes van de onderzochte gezondheidsrisico’s  en de melding ‘geschikt’ (en tot welke datum) of ‘niet geschikt’. 

Uitzendbureaus kunnen als laatste stap in hun selectieprocedure in de Centrale Gegevensbank PI-M nakijken of de voor een welbepaalde werkpost geselecteerde uitzendkracht al eerder medisch geschikt is verklaard voor de op de werkpostfiche vermelde gezondheidsrisico’s.

Indien blijkt dat de uitzendkracht nog medisch geschikt is voor alle gezondheidsrisico’s die op een werkpostfiche zijn aangeduid, dan kan de uitzendconsulent(e) een Afdruk maken van het resultaat. Deze Afdruk is evenwaardig aan het ‘formulier voor gezondheidsbeoordeling’ dat een arbeidsarts invult.
Met zo’n Afdruk kan de uitzendkracht onmiddellijk aan de slag op die werkpost en moet hij niet meer vooraf naar de arbeidsarts.

Indien blijkt dat de uitzendkracht nog niet medisch geschikt is voor alle gezondheidsrisico's op de werkpostfiche, dan organiseert het uitzendbureau een voorafgaand gezondheidstoezicht bij de arbeidsarts.

Naar boven

Wie heeft toegang tot de Centrale Gegevensbank PI-M?

Enkel uitzendbureaus kunnen opzoekingen doen in de Centrale Gegevensbank PI-M. Preventie en Interim  geeft aan elk erkend en bij PI aangesloten uitzendbureau toegang tot de Centrale Gegevensbank. Dit gebeurt via de verbindingspersoon van het uitzendbureau.
Die verbindingspersoon kan de consulenten van zijn/haar uitzendbureau toegang tot PI-M geven om de nodige opzoekingen te doen.
Met vragen over PI-M kan je terecht op info@pi-m.be. 

Externe diensten PBW kunnen in de Centrale Gegevensbank PI-M informatie inbrengen van de door hen onderzochte uitzendkrachten. 

Gebruikers hebben geen toegang tot de Centrale Gegevensbank PI-M.

Naar boven

Voordelen Centrale Gegevensbank PI-M

Met de Centrale Gegevensbank PI-M wil de uitzendsector een efficiëntere opvolging van de gezondheidsonderzoeken van de uitzendkrachten. Nutteloze herhalingen van de gezondheidsonderzoeken, nodeloos tijdverlies en de bijhorende kosten worden hierdoor vermeden. Dankzij PI-M kan nu immers snel worden opgezocht of een uitzendkracht reeds eerder medisch geschikt werd bevonden voor een specifieke werkpost of functie. 

Naar boven
Naar boven

Wettelijke basis

Welzijnswet 

 Art. 12 bis/1: “een centrale gegevensbank die tot doel heeft de opvolging van gezondheidstoezicht  toe te laten, nutteloze herhalingen van gezondheidsbeoordelingen te vermijden en de uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken, wordt opgericht…”

Codex X.2- Uitzendarbeid 

Art. X.2-13.

 § 1. Er wordt een centrale gegevensbank opgericht overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, met minstens de gegevens vermeld in het model dat als bijlage X.2-2 is toegevoegd, voor elke uitzendkracht die onderworpen is aan gezondheidstoezicht. Deze gegevensbank heeft voornamelijk tot doel de opvolging van het gezondheidstoezicht toe te laten, nutteloze herhalingen van gezondheidsbeoordelingen te vermijden en de uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken. 

§ 2. Deze gegevensbank wordt beheerd door de centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 december 1997 tot oprichting van een centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid. Dit beheer bestaat uit het vastleggen van de modaliteiten voor het opstellen, de werking, de controle, de bewaring van en de toegang tot deze gegevens, overeenkomstig de bepalingen van deze titel. 

§ 3. De interne en externe diensten van de uitzendbureaus en de gebruikers zijn gehouden hun respectieve gegevens bedoeld in § 1 onder elektronische vorm zoals vastgelegd door het paritair comité voor de uitzendarbeid over te maken aan voormelde preventiedienst belast met het centrale beheer.

Art. X.2-7. 

§ 1. Het uitzendbureau gaat na of de uitzendkracht arbeidsgeschikt werd verklaard voor de betrokken werkpost of functie en vergewist zich van de geldigheidsduur van de arbeidsgeschiktheid van de uitzendkracht vóór elke tewerkstelling, via raadpleging van de centrale gegevensbank, bedoeld in artikel X.2-13.

Indien een gezondheidsbeoordeling nodig is vóór de tewerkstelling of wanneer de geldigheidsduur van de arbeidsgeschiktheid verstreken is, bezorgt het uitzendbureau aan de uitzendkracht een formulier “verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers” bestemd voor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de externe dienst van het uitzendbureau, overeenkomstig de procedure vastgelegd in artikel I.4-10. Bij deze aanvraag wordt een kopie van de werkpostfiche gevoegd die aan het gezondheidsdossier van de uitzendkracht wordt gevoegd.

Naar boven